Földessy András - Demeczky Ferenc.1811

Földessy András levele Demeczky Ferencnek. Feltételezésem szerint Földessy atyjának, ugyancsak Andrásnak felesége Ondrejkovics Anna, Ferencnek elsőfokú unokatestvére volt, de egyben sógora is, hiszen Ferenc első felesége, Anna húga, Ondrejkovics Barbara volt. (Egyszerűebben: Ferenc elsőfokú unokatestvérét vette el feleségül, lásd a lenti családfát.) Az Ondrejkovics, illetve Hlatky családot érintő perek ügyében ír neki, illetve közli másolatban György öccse ezzel kapcsolatos levelét. Bogdány. 1811. június 17.

A Ondrejkovics és a Demeczky család rokonsági kapcsolatait bemutató családfa. Szürke színnel emeltem ki a levél írójának és címzettjének családját: Ondrejkovics/Demeczky családfa

 

a Monsieur
Monsieur Francois Demeczki
... a Bernáthfalva
...
Bernáthfalva
 
 
L.S.

Bogdany 17a Junÿ (1)811.

 

Kedves Drága Bátyám Uram!

Reménségem felet az Eötsém György /: talán Bátyám uram Kérésére egyedül :/ tsak ugyan reá allott a mint 27ik Majusba datált levelének copiája [másolata] alabb mutattya a Familiaris Processussoknak [családi pereknek] folytatására, mellyet tegnap az itt lakozó Ondrejkovits László Bátyámnak is in copia [másolatban] Közöltem, de nem tudhatom fog é valamihez látni, vagy nem, mert én az Eötsémnek meg irtam hogy a Processusbeli [perbéli] dologrol nékem szólo Leveleibe emlitést sem tegyen többe;

Copia A Processussoknak folytatását másként nem válalom hanem 1o hogy az Attyafiak Samuné Nénenknél lévő Litteralékat [tanúságleveleket] valamely Prokátorrall Elenchisáltassuk [lajstromba szedjük] és ugy peres Elenchust [lajstromot] /: mivel magam nem mehetek Bogdányba :/ resignállyák [adják át] nékem, en az Ellenchust Recepisse Helyet subscribalni [lajstromot átvételi elismervény helyett aláírni], és vis(s)za Küldeni fogom – Közölheti ezt Samuné Nénénk akár mely Törvény tudóssal, ’s megtudja, hogy a Gyermekeinek Nyaka nem metzödni, de inkább /: ha az Isten segit :/ hizni fog; Processus antem absque Probis Litteralibus est Campa ne sine Pistillo. - 2o hogy a Tavalyi Transactiót [egyezséget] mind egyébként Oroszékatis ide értvén, subscriballyák [írják alá] és consentiállyanak benne [egyezzenek bele] – Nints mit Késni vele, mert ma holnap Hlatky Nemzetségnek emlékezete ell tünik, ’s amit Tanukkal lehetne vagy Kellene doceálni [előadni], majd nem lehet Külömben is ha a Sententiák [ítéletek] után a Perek nem fognak folytatatni, nyugodalomba tétetnek a Tabulare Archivumba [táblai levéltárba].

Ebbül által láthattya Ked(ves). Bátyám Uram, hogy a Transactiot ha subscribálva vagyon ell Kell az Irásokkal mentül elébb Küldeni, hogy ö is ne hátráltassék folytatásába a Pereknek Itéletem szerént jó volna hogy László Batyámmal értekeznék felöle Bátyám Uram, azért tehát ha tsak ideje engedi ide jönni, mert ő a Fészkéböl nehezen mozdul akár mibe is, Samuné Nénénk Rankra ment, de itt meghálván elolvastam neki is Eötsém levelét, és hogy ell ne Késünk a Dologgal azt tanátsoltam hogy minek utánna Szikszay Ura Atya Zsadanyba vagyon mostanság az Kati Testvérével, tehat ökis Bátyám Uramék jelenlétekbe által adhattyak az Irásokat.

Csókolom Jelentésem mellet Kedves Batyám Uramat draga Élete Párjával és hozzá tartozandóival együtt, Tisztelendő Papp Uramatis[1] hozzá értvén

Igaz Atyafi Szolgája

Földessy      
Kapit(ány). m.p.


[1] Ladomérszky László, kassamindszenti plébános, Ferenc sógora.