Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1815

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Koksóbaksa. 1815. február 25.

 

Alább irtt adom tudtára, az kiknek illik hogy én bizonyos szükségemtül viseltettvén, kintelenitettem Nemzetes es Vitézlő Dióssy István uram bátyámtul kétszáz Nro 200 R(énes)f(orin)tokat mai napon fel venni oly fel tételek alatt.

1ször hogy azon summa pénzben [pénzösszeg fejében] az baksai határban középső nyomásban Kassamindszenthez vivö gyalok úton felöl lévö szántó földetskémet föld lábaival egyetemben mellynek alsó szomszédgya Varga György felsö Pétercsák György fent titulált [nevezett] uram bátyámnak adom zálogban a mai napon pro resignato declaralom [kijelentem, hogy átadom]

2szor hogy azon darabb földetskémet fold lábaival együtt sem én, sem successorim s legatáriusaim [utódaim és örököseim] tíz Nro 10 esztendőkikk elteléséig ki nem válthassák fen tituláltt uram bátyámtol s successorit se háborgathassák.

3o eltelvén pedig azon tíz Nro 10 esztendők hogy ha azon földetskémet én vagy successoraim ki váltani akarván tartozni fogok azon két száz R(énes)f(orin)tokat egyszerre nem tekintvén a péznek semmi változását forintott forintértt le tenni és vissza fizetni: azonban

4szer ha azon most általam effective [ténylegesen] fel vett két száz R(énes)f(orin)tokat az ezen 1815ik esztendőben reánk következendő Sz(ent). György napjáig le tehetném s le tenném tartozni fog nékem tituláltt uram bátyám ezen felöl nevezett földetskémet vissza botsájtani, és remittalni [átengedni].

Melynek nagyobb alandóságára magamra ’s successorimra valálván az törvényes evictiot [kezességet] adom ezen saját kezem ’s szokot petsétemmel meg erősített zálogos levelet. Sig(natum est) K(oksó). Baksa die 25a Februarius 1815

Öregebik Demeczky Ferencz m.p. L.S.

Coram me Josepho Demeczky m.p. L.S.