Demeczky Ferenc - Zsidora György - Záloglevél.1817 (1)

Demeczky Ferenc zálogszerződése Zsidora György búzafalvi lakossal. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak. 2010.) Bernátfalva. 1817. május 5.

 

Alább irtt ezen mostoha időben[1] nagy szükségben lévén vettem fel mostan Buzafalván lakozó Sidora Györgytül 100 id est [azaz] száz in valuta forintokat, melly summába zálog képen ött esztendöre füzi praediumnak középső nyomásába nagy földembül /: mellynek alsó szomszédgya Tamássy sógor uram fölgye padari uttul hoszára számlálván százhúz ölnyit értsd 120 szélességre pedig tizet mindgyart nevezett sógor fölgye mellet :/ attam által, hogy az nevezett Sidora György ött esztendeig szabadon bírhassa és usalhassa [használhassa] el telvén pedig az kötött ött esztendők ha én vagy successorim [utódaim] le teszik az fel vett pénzt azt azonnal minden praetensio [követelés] nélkül visza ereszteni tartozni fog. Sig(natum est) Bernátfalva die 5o May 1817mo

Demeczky Ferencz m.p.   

Sidora György keze X vonása[1] „[1816-ban] országosan nagyon gyenge a termés. – Egykorú becslés szerint 1816-1817 telén Szatmár, Bereg, Bihar és Krassó megyében mintegy 50 ezer ember éhenhal.” (Forrás: Magyarország történeti kronológiája II. 1526-1848 (Szerk. Benda Kálmán) Bp., 1989. 632.) Ez magyarázhatja, hogy 1816-1817-ben miért kiugróan magas a záloglevelek száma.