Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1817-1818

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal, és nejével, Bertóthy Máriával, és egy ezt kiegészítő zálogtoldalék. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) 1817. június 27. + 1818. január 4.

 

Álább irtt adom tuttára az kinek illik hogy én ezen szük és mostoha idöben nagy szükségemtül viseltettvén folyamottam nemezetes Dióssy István uram bátyámhoz és hitves társához Bertoty Mária néném asszonyhoz akiktül is fel vettem 100 id est száz R(énus)forintokat v(áltó)cédulában, melly summa pénzbe [összeg fejében] attam zálog képen Baxi [koksóbaksai] határba mindszentrül Baxsára innen Sylván menü régi útnak alsó oldalába lévő azon földemet mellyet most zsellérem Vasko Jankó bírja olly fel tétel alatt, hogy azon mostan benne lévő vetésit az zsellérem szedgye fel; jövő 1818dik esztendöben pedig hagy ha én az felvett 100 R(énus)f(orin)tokat uj esztendeik Interessel [kamataival] edgyütt le nem teszem Tituláltt [nevezett] uram bátyám és hitves társa szabadon vethesse, és usualhassa [használhassa], ha pedig le teszem akkor szabad dispositiomra [rendelkezésemre] légyen. Az hat esztendeik ha ki tett terminusra le nem tenném vagy le nem tehetném, tsak jövő 1818dik esztendönek 1so napjatul számláltatni fognak - eltelvén pedig az kötött hat esztendök ha én vagy successorim [utódaim] az általam fel vett száz forintokat le teszem vagy le teszik tartoszni fog kedves uram bátyám és successori minden per nélkül attyafiságosan ki ereszteni, az legalis evictiot [törvényes kezességet] magamra válalom Sig(natum est) Bernátfalva 27a Junÿ 1817o

Öregebb Demeczky Ferencz m.p.     

 

Minthogy ki tett terminusra [időpontra] az fel vett pénzeket le nem tehettem azért mék nagyobb szükségem lévén az gyermekeimnek fel nevelésére ujab auctio [zálogtoldalék] képen vettem fel Nemzetes Dióssy István uram bátyámtul és hitves társátul Nemzetes Bertóty Mária néném asszonytul 53 in valutalis forintokat melyeket az többivel ha le teszem az contractusnak [szerződésnek] értelme szerint az földet kedves uram bátyám ki ereszteni tartoszni fog Sig(natum est) Baxsa [Koksóbaksa] die 4o Január 1818o