Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1819 (1)

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal. Bernátfalva. 1819. február 5.

Alabb irtt adom tuttára Mindeneknek az kiknek illik, hogy én bizonyos Nagy Szükségemtül viseltettvén Kintelenétettem Te(kin)t(e)tes Diossÿ István Uram Batyamtul KétszázHarmincz Nro 230 R(énus)forintokat in Valuta Mai Napon fel venni, Melly Sum(m)a pinznek Interes (kamata) fejiben, Mai Napon attam, engettem és effective resignáltam [valóban átadtam] Zalog Képen az Füzi p(rae)diumban Közép Mezöben azon Szánto foldemnek melly az Balótatul harom fordulóban az padari utik szántódik, az padari uthoz vivö harmadik fordulomnak anyira a mennyire ugyan azon fordulónak alarul valo egy harmadrészét hoszszába értvén Sidor György hasznal felölröl való részeit, Melly földemnek felsö szomszédgya Consiliarius Jabreczkÿ Gabor [tanácsos] ur Demeczkÿ Andrastul aquiraltt [szerzett] Folgye, also szomszédgya pediglen Tamasÿ Joseff ugyan azon jusbul való fölgye, olly mód és fel tétel alatt, hogy azon fen emlétett szantó földemet, Mai Naptul Szamlalván ha egy Esztendeik ki Nem Váltanam Tizenkét Nro 12két egy mas után Követö Esztendőkik sem én sem successori(m) [utódaim] Ki ne Valthassak és ne haborgathassak, el telvén pedig az 12Két Esztendők az 230 R(énes)f(orint)nak folyo pinzben való le tétele után, azt T(itu)l(ál)tt Creditor [nevezett kölcsönadó] és Batyam uram, Ugy Successori Minden hatraltatas nélkül ki botsatani tartoszni fognak, Mellynek Nagyobb alandosagára és hitelire az Torvényes Evictionak [kezességnek] Terhét Magamra és Successorimra valalván adom ezen Kötelezö magam Keze alá irasaval s. szokott petsétemmel meg erösitett Levelemet Költt Bernátfalván Die 5a Febr(uar) Ao 1819no

öregebb Demeczkÿ Ferencz m.p.

Praesentem Copiam cum suo Originali collatam in omnib(us) Punctis & clansulis Conformem esse testor. Sig(natum est) Buzafalva die 6a Febr(uar) (1)819

Ant(onius) Dióssÿ m.p.     
Jur(atus) Causar(um) Advocatus