Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1819 (2)

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Bernátfalva. 1819. augusztus 11.

 

Alább irtt adom tuttára mindeneknek az kiknek illik, hogy én bizonyos szükségemtül visetettvén kintelenítettem tekintetes Dióssy István uram bátyámtul ötven id est [azaz] Nro 50 R(énus)forintokat in valuta fel venni, melly summa pénzbe [összeg fejében] pro speciali hypotheca [név szerinti zálogként] adom altal és effective pro resignata declaralom [ténylegesen átadottnak jelentem ki] füzi pusztában középső nyomásban azon földemnek mellynek hátulsó hajtásával contractus[1] [szerződés] értelme szerint Tituláltt [nevezett] uram Bátyám már tartja, mingyárt végében középső hajtásbul olly szélesen valamint akit már uram bátyám használya hosszára huszonöt értsd Nro 25 ölnyét, hogy azon darabka földet ha usq(ue) 5én Febr(uar) [táján] una cum Iteresario [kamatával együtt] az ötven R(énus)forintokat le nem teszem sub iisdum conditionalibus qua in contractu 5o Febr(uar) 1819no facto expositae sunt [az 1819. feburár 5-én kelt szerződés feltételeinek megfelelően] addig valamint az hátulsó már ususba [használatban] lévő hajtást, avval az jussal valamint én birtam használhassa, az legalis evictiot [törvényes kezességet] magamra és successorimra [utódaimra] valalom.

Költt Bernátfalván 11mo Aug(ustus) 1819no

Öregebb Demeczky Ferencz