Demeczky Ferenc - Dióssy István - Záloglevél.1826

Demeczky Ferenc zálogszerződése Dióssy Istvánnal. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Búzafalva. 1826. február 17.

 

Alább irtt adom tuttára az kiknek illik hogy én bizonyos el tavoszhatatlan szükségemtül kinszerítetvén vettem fel Tekintetes Nemzetes Dióssy István uram bátyámtul hatvan id est [azaz] 60 valutalis R(énus)forintokat, melly summa pénzbe [összeg fejében] zálog képen adom és effective resignálom [valóban átadom] füzi praediumban középső nyomásba azon földemnek melynek Padari hatulsó hatjásábul, és az középső hajtásábul is tőlem adatott zálogos contractusok [szerződések] értelme szerint Tituláltt [nevezett] uram bátyám már egynehány esztendötül bírja, mingyárt annak napkeleti végibe, ahol tizenkét és fel ölt szélességü remanens [fennmaradó] középső hajtásábul darabb földet, melly is hatvan értsd 60 ölnyire hosszu; felsö szomszédgya pedig Pétsy Imre ur, alsó Dióssy László urnak tőlem zálog képen adatott fölgye, hogy azt egész hat esztendeik mai alább irtt naptul számlálván azon jussal valamint én birhattam volna teczése szerint használya, és nem elébb hanem tsak hat esztendő múlva ha én vagy successorim [utódaim] le teszük az fel vett hatvan valutalis R(énus)forintokat tartoszni fog Tituláltt uram bátyám és successori amicibiliter [barátságosan] minden per és hátráltatás nélkül én nékem, és successorimnak ki botsájtani mellynek nagyobb álandóságára az törvényes evictiot [kezességet] magamra és successorimra valálván adom ezen kötelező magam keze alá irásával s szokott petsétemmel meg erösitett levelemet. Költt Buzafalván die 17o febr(uar) Ao 1826to