A nemességvizsgálatok

Az első nemességvizsgálatok valójában a tervbe vett állandó katonaság felállításának finanszírozását (1715:8 törvénycikk) célozták. A kormányzatnak ugyanis érdekében állt a nemesség soraiból megadóztatni mindazokat, akiket a korábbi törvények alapján meg lehetett adóztatni. Tudni akarták, mely nemesek mentesülhetnek az adó alól, melyek nem. E cél szülte azokat a nemességvizsgálatokat, amelyeket III. károly 1723. április 10-én, az egész országra kiterjedően elrendelt. Egyes vélemények szerint a rangbitorlás, és a nemesi jogokkal való visszaélések vezettek a vizsgálatokhoz. Ez azonban csak ürügyként szolgált, a valódi cél az adóalanyok szaporítása volt. Az első, 1726-ra befejeződött vizsgálat a kívánt célt nem érte el, így 1732-ben újabb vizsgálatot kellett elrendelni. A vármegyék egy év alatt elkészültek a második vizsgálat eredményével, de az udvart ez sem elégítette ki. 1754-55-ben fejeződött be a harmadik vizsgálat, melynek eredménye egy országos nemesi összeírás lett. Ebbe az összeírásba feljegyezték mindazon nemesek nevét, akiknek nemessége a próbát kiállta, és legfelső helyen igazolást nyert.[1]

 

A 18. században az országos nemességvizsgálatokon a következő családtagok igazolták a család nemességét Abaúj vármegyében, illetve 1747-ben Abaúj vármegye nemesi bizonyságlevelet adott ki a család legidősebb férfitagjai számára. (Ez valószínűleg egy jogi eljáráshoz kellett, de mivel csak közvetett forrásról van szó, a kiadás pontos okát nem ismerjük.)

 

1726. május 27.[2]
 
Demeczky László (Bernátfalva)[3]
 
1732. június 20.[4]
 
 
1747. június 5.
 
Demeczky László (mint Kassa város bírája), és unokaöccsei: Zsigmond és Mihály.[6]
 
1755. május 12.
 
Demeczky Zsigmond (Kassai járás – birtokos nemesek)[7]

 

Nemességigazolás a 20. században

 

Nagyapám bátyjának, Antalnak, aki katonatiszt volt, több ízben is igazolnia kellett nemességét.

 

1916-ban Abaúj vármegye alispánjától 14781/1916. szám alatt[8], majd 1918-ban szintén talán Abaúj vármegyétől 218/1918., a Belügyminisztertől 15950/1918. szám alatt nyert igazolást. Főhadnagyi kinevezésekor ugyancsak a Belügyminiszter által 47056/1923., századossá előléptetésekor 22234/1929. szám alatt igazolta nemességét.[9]

 

Rajta kívül (öccse) Ferenc 23365/1930., (édesapja) Jenő 185308/1930., és (kisebbik öccse) Mihály ugyancsak 185308/1930. szám alatt nyert igazolást nemességéről.[10]

 

„Az 1920. évi I. tc. értelmében a kormányzó nemességet nem adományozhatott. Ekkortól a belügyminiszter volt az országos nemesi főméltóság. A nemesség igazolásáért a belügyminisztériumhoz lehetett folyamodni, mely nemességigazoló bizonyítványt adott ki. Az igazolások ügyében az Igazolási Osztály volt illetékes. 1933-tól az Anyakönyvi Utasítás 57. paragrafusa értelmében (33.607/1933. BM. sz. rendelet) a magyar állami anyakönyvbe belföldi (magyar és székely) vagy külföldi nemesi vagy főnemesi rangot, címet és előnevet kizárólag magyar királyi belügyminiszteri okirat alapján lehetett bejegyezni. Ezért is szaporodtak meg ezután a belügyminisztériumi nemességigazolások.”[11]

 

Az 1947. évi IV. törvény Magyarországon megtiltotta a nemesi, főnemesi rangok, előnevek használatát.[1] Dr. Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Bp., 1902. 2-3.

[2] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Magyar kancelláriai levéltár – A 131 Családtörténeti cédulagyűjtemény – Demeczky család. „(Demeczky) László 1726. III. 27én Kassán tartott n(emesség).vizsg(álat).kor az 1699. XII. 25. test(imoniálissal) igazol.”

[3] Dr. Czobor Alfréd: Abauj-vármegye 1726-ban igazolt nemesei. Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából 2. (1911, május)  47.

[4] Demeczky Mihály nemesi bizonyságlevele.1699 [1732. évi másolatban]

[6] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Magyar kancelláriai levéltár – A 131 Családtörténeti cédulagyűjtemény – Demeczky család. „(Demeczky) László 1747. VI. 5.-én Abauj v(ár)m(egyé)től test(imoniálist). kap mint Kassa város bírája. (Demeczky) Zsigmond és Mihály 1747. VI. 5. Abauj v(ár)m(egyé)től test(imoniálist). kaptak.

[7] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Helytartótanácsi levéltár – Magyar Királyi Helytartótanács – C 30 Acta Nobilium – Acta Comitatuum – Catalogus nobilium comitatus Abauj 1755. 1., Dr. Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Bp., 1902. 5., Dr. Czobor Alfréd: Abaujvármegye 1754-55-ik évi nemesi összeírása. Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és Kassa múltjából 2. (1911, október)  170.

[9] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Magyar kancelláriai levéltár – A 131 Családtörténeti cédulagyűjtemény – Demeczky család

[10] Dr. Gerő József: A M. Kir. belügyminiszter által igazolt nemesek 1867-1937. Bp., 1938. 99.