Demeczky Ferenc - Dióssy Tamás - Zálogtoldalék.1838

Demeczky Ferenc zálogtoldaléka egy Dióssy Tamással kötött (ismeretlen) zálogszerződéshez. (A dokumentum saját kézírásos másolatomban állt rendelkezésemre a szöveg digitális formátumba való átültetése során. Nem tekinthető betűhű másolatnak.) Koksóbaksa. 1838. július 6.

 

Alább irtt adom tuttára az kinek illik hogy én nagy szükségben lévén vettem fel Tekintetes Dióssy Tamás urtul auctioul [zálogtoldalékként] negyven id est [azaz] 40 váltó forintokat azon füzi praediumnak felső nyomásában rövideken lévő és Balotákra napkeleti végével menö földemnek felső felire melynek alsó felét Dióssy László úr birja szomszédgya pedig egész földnek mit az két oldalrul mostanában Tekintetes Pétsy Imre ur arendasa [bérlője], és az felső oldalán az rétrül az magam kis földetském is, olly fel tétel alatt hogy nevezett földnek felsö felét mai naptul számlálván egész harmincz két legalis [törvényes] esztendőkik az az 32 eo jure [oly joggal] valamint én birhattam volna bírja és használya és csak 32 esztendőknek el telése után ha az successorim [utódaim] vagy legatariusim [örököseim] le teszik felöl nevezett auctionalis [zálogtoldó] 40 váltó forintokat, és az originalis contractuson [eredeti szerződésen] ki tett summanak [összegnek] felöl nevezett földnek felire esendő felét tartoszni fog valamint Tekintetes Dióssy Tamás úr vagy successorimnak és legatariusimnak amicibiliter [barátságosan] per nélkül ki botsájtani melyrül adom ezen auctionalis [zálogtoldó] nevem alá írásával és petsétemmel meg erösített levelemet Költt Koksó Baksán Julius 6dik napján 1838adik esztendőben

 

Idősbik Demeczky Ferencz